Algemene voorwaarden


Minds2Media DEFINITIE

Minds2Media, gevestigd aan Insulindesingel 53a, 3131 LN  te Vlaardingen, Kvk 70762252, hierna te noemen: ‘Minds2Media’;

2.Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie Minds2Media diensten zal verrichten;

3.Opdracht: Iedere opdracht tot het verrichten van diensten en opdrachten ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende opdracht, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan;

4.Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, software, databases en websites alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc. die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

5.Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, programmering werkzaamheden, ontwerpen, ontwikkelen, beheren, het uitvoeren van service van websites en databases, hosting, project management, advies omtrent de promotie van website alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op dit gebied;

6.Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden;

7.Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt tussen Minds2Media en de Opdrachtgever;

8.Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail.

9.Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8:30-18:00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

10.Bug: een fout in een computerprogramma of websites waardoor het zijn functie niet geheel volgens specificatie vervult. Praktisch alle programma’s van enige omvang bevatten bugs, maar de meeste worden niet als storend ervaren of treden alleen onder bijzondere omstandigheden op.

11.Broncode: computerprogramma in leesbare vorm. De broncode bevat de programma-instructies beschreven door de programmeur(s).TOEPASSELIJKHEID1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Minds2Media en Opdrachtgever, waaronder mede begrepen alle aanbiedingen en offertes.

12.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Minds2Media, voor de uitvoering waarvan door Minds2Media derden dienen te worden betrokken.

13.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts per opdracht schriftelijk worden overeengekomen tussen Minds2Media en Opdrachtgever. Indien er bij enige opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Opdrachtgever zich bij latere opdrachten nimmer op deze afwijking beroepen.

15.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Minds2Media en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

16.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

17.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

18.Minds2Media behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

19.Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

OFFERTES & AANBIEDINGEN

1. Alle offertes en aanbiedingen van Minds2Media zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in het aanbod een aanvaardingstermijn is opgenomen, is Minds2Media slechts aan de offerte gebonden als Minds2Media het aanbod binnen de gestelde termijn schriftelijk heeft bevestigd.

2.Minds2Media kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.Een samengestelde prijsopgave verplicht Minds2Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.Indien in een offerte of aanbieding door Minds2Media een inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht en het aantal hieraan te besteden uren, kunnen aan genoemde inschatting door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1.De overeenkomst van opdracht tussen Minds2Media en Opdrachtgever ontstaat door mondelinge en/of schriftelijke aanvaarding door beide partijen.

2.Indien de Opdrachtgever nalaat om het aanbod schriftelijk te aanvaarden, maar er toch mee in stemt dat Minds2Media start met het uitvoeren en/of de Opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering, dan zal de inhoud van de offerte of prijsopgave als overeengekomen gelden.

3.In geval van een bestelling via de website van Minds2Media ontstaat de overeenkomst op het moment van verzenden van het bestelformulier door Opdrachtgever. Na ontvangst van het bestelformulier zal Minds2Media Opdrachtgever een bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst doen toekomen.

4.De overeenkomst tussen Minds2Media en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Minds2Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Minds2Media uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de afwijking.

6.Minds2Media behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

UITVOERINGSTERMIJNEN; PRIJSVERHOGING; UITVOERING & WIJZIGING OVEREENKOMST

1.Indien voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Minds2Media derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Minds2Media dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.Minds2Media zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Minds2Media kan echter nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan.

3.Minds2Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hiertoe gekwalificeerde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.Indien door Minds2Media of door Minds2Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.Minds2Media is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Minds2Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

7.Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Minds2Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Minds2Media worden verstrekt.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan Minds2Media zijn verstrekt, heeft Minds2Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Minds2Media ter beschikking heeft gesteld. Minds2Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Minds2Media is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.Indien Minds2Media bij de uitvoering van de overeenkomst extra werkzaamheden dient te verrichten dan wel schade lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een door opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde(n), dan is opdrachtgever gehouden om de kosten en/of de schade aan Minds2Media te betalen respectievelijk te vergoeden.

8.Indien de overeenkomst tussentijds dient te worden aangepast of gewijzigd, dan komen deze aanpassingen of wijzigingen pas tot stand indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.

9.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Minds2Media gerechtigd tot verhoging van de tarieven tijdens de duur van de overeenkomst. Minds2Media zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op grond van genoemde prijsstijging te ontbinden, tenzij deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, of deze prijsstijging zich voordoet na een periode van drie maanden gerekend vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

10.In geval van een overeengekomen vaste prijs, is Minds2Media gerechtigd deze prijs aan te passen indien de geschatte omvang van de opdracht dermate afwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van Minds2Media mag worden verwacht de opdracht tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. Minds2Media zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

11.Tot 30 dagen na oplevering van software herstelt Minds2Media kosteloos bugs.

BEËINDIGING; OPZEGGING; ONTBINDING & OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

1.Indien en zodra de overeenkomst tussen Minds2Media en Opdrachtgever tot stand is gekomen, is deze onherroepelijk en zijn partijen gebonden aan de overeengekomen afspraken.

2. Een Overeenkomst tussen Minds2Media en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur en/of bepaalde periode is overeengekomen geldt als overeenkomst van bepaalde duur en kan door Minds2Media worden opgezegd.

3.Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Minds2Media wegens redenen die niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtgever, kan Minds2Media in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Minds2Media extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Minds2Media anders aangeeft. Tot het moment van volledige betaling is Minds2Media gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en/of de broncode onder zich te houden.

5.Indien een overeenkomst waarvoor een vaste prijs is overeengekomen tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Minds2Media gerechtigd het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, dan wordt die Overeenkomst na afloop hiervan stilzwijgend verlengd. Een Partij heeft ten alle tijden het recht na deze verlenging, de overeenkomst op te zeggen, hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 (een) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

7.Minds2Media is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Minds2Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Minds2Media kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.Minds2Media is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Minds2Media kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Opdrachtgever.

9.Minds2Media is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever in gebreke is gesteld, surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.

10.In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 7, 8, en 9 van dit artikel, wordt al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Minds2Media verschuldigd is per direct opeisbaar. Eén en ander onverminderd het recht van Minds2Media op vergoeding van schade en eventuele kosten.

11.Indien Minds2Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

OVERMACHT

1.Minds2Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Minds2Media daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Minds2Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Minds2Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.Werkstakingen in het bedrijf van Minds2Media of van derden daaronder begrepen. Minds2Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Minds2Media zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.Minds2Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.Voor zover Minds2Media ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Minds2Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

VOORSCHOT; BETALING EN INCASSOKOSTEN

1.Minds2Media is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen. Genoemd voorschot dient door Opdrachtgever terstond te worden voldaan en zal in beginsel worden verrekend met de laatste factuur.Minds2Media is nimmer rente verschuldigd aan Opdrachtgever over het bedrag van het voorschot.

2.Minds2Media is gerechtigd, tijdens uitvoering van de opdracht, van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt voor nakoming van diens financiële verplichtingen jegens Minds2Media. Minds2Media is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot Opdrachtgever aan het verzoek tot zekerheidstelling heeft voldaan. Indien Opdrachtgever weigert aan bovengenoemd verzoek te voldoen, is Minds2Media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Tevens is Minds2Media gerechtigd al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.

3.Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Minds2Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Minds2Media is gerechtigd om periodiek te factureren.

4.Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze na eenmalige aanmaning door Minds2Media van rechtswege in verzuim vanaf de eerste vervaldag tot op de dag van algehele voldoening. Opdrachtgever is wettelijke rente verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is. Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever.

5.Minds2Media heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Minds2Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Minds2Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Minds2Media verschuldigde.

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

AANSPRAKELIJKHEID

1.Minds2Media is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade, ten gevolge van door Minds2Media uitgevoerde werkzaamheden, indien deze schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de uitvoering van de overeenkomst van Minds2Media mocht verwachten.

2.Minds2Media is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Minds2Media is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.Minds2Media is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie van Opdrachtgever. Dit geldt voor alle door Minds2Media gehoste en geleverde diensten.

4.Minds2Media is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van programmatuur die er op gericht is schade toe te brengen, hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot computervirussen. Minds2Media is gerechtigd om indien nodig antivirus programmatuur te gebruiken om schade aan systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden te verwijderen of isoleren.

5.Behoudens schade ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Minds2Media is de totale aansprakelijkheid van Minds2Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

6.Opdrachtgever dient een vordering tot vergoeding van door hem geleden schade uiterlijk binnen zes maanden na het ontdekken van deze schade bij Minds2Media te hebben ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

7.Minds2Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen fysieke of mentale schade, gevolgschade, schade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.

8.De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor door Minds2Media ingeschakelde derden.

9.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijkgestelde grove schuld van Minds2Media respectievelijk van door Minds2Media ingeschakelde derden.

10.Minds2Media dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen

11.Aan een advies van Minds2Media, mondeling dan wel schriftelijk, kan een opdrachtgever in geen geval garanties of zekerheden ontlenen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.Minds2Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een gesteld ondeugdelijk advies.

12.Het ontwikkelen van software is een proces waarbij voortschrijdend inzicht een belangrijke rol speelt naast de input van opdrachtgever. In het ontwikkelproces is vrijwel altijd sprake van een of meer bugs, welke niet in alle gevallen als fout of storend worden ervaren. Minds2Media herstelt bugs kosteloos binnen de garantietermijn. Minds2Media aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een of meer bugs in de ontwikkelde software.

VRIJWARING

1.Opdrachtgever vrijwaart Minds2Media voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak niet aan Minds2Media toe te rekenen is.

2.Indien Minds2Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Minds2Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Minds2Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Minds2Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

INTELLECTUELE EIGENDOM

1.Minds2Media behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ten aanzien van op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, websites, software, databestanden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en overige geestesproducten evenals voorbereidend materiaal daarvan.

2.Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend. Genoemde gebruiksrechten zijn niet- exclusief, niet- overdraagbaar en gelden uitsluitend voor de duur van de overeenkomst.

3.Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is het Opdrachtgever niet toegestaan door Minds2Media verstrekte geestesproducten, één en ander in de ruimste zin des woords, zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan te passen, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren en/of op andere wijze ter kennis van derden te brengen.

4.Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende gevestigde intellectuele rechten uit de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en andere materialen te wijzigen of verwijderen.

5.Minds2Media is gerechtigd technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites of andere materialen in verband met een overeengekomen beperking met betrekking tot de inhoud of de duur van de door Opdrachtgever verkregen gebruiksrechten.

6.Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in lid 5 van dit artikel genoemde technische voorzieningen al dan niet met behulp van derden te omzeilen of verwijderen.

7.Overdracht van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele rechten is alleen mogelijk indien Minds2Media en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

8.Indien Minds2Media en Opdrachtgever overeenkomen dat de intellectuele rechten ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, apparatuur, databestanden, websites of andere materialen over zullen gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht van Minds2Media niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende algemene beginselen, onderdelen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken.

GEHEIMHOUDING; PRIVACY

1.Zowel Minds2Media als Opdrachtgever zijn, behoudens een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsorgaan, gehouden tot geheimhouding van alle voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst ontvangen vertrouwelijke informatie.

2.In deze algemene voorwaarden wordt onder vertrouwelijke informatie verstaan: informatie waarvan de vertrouwelijkheid door de wederpartij uitdrukkelijk is medegedeeld, informatie waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit diens aard en informatie waarvan de wederpartij op grond van feiten en/of omstandigheden redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.

3.Indien op Minds2Media een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking rust is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige vorm van hierdoor ontstane schade, noch is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op deze grond te ontbinden.

4.Minds2Media onthoudt zich van het inzien van e-mailberichten en/of andere bestanden en data van Opdrachtgever waartoe Minds2Media zich wegens uitvoering van de opdracht toegang kan verschaffen.

5. Minds2Media is gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel ook op te leggen aan eventueel, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden.

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de uitvoering van en gedurende een periode van drie jaar na afronding van een opdracht of het uitbrengen van een offerte, medewerkers van Minds2Media te benaderen of voor een vast danwel tijdelijk dienstverband in dienst te nemen of voor enige wijze van samenwerking wat dat betreft bij of met opdrachtgever of bij aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk en niet voor matiging vatbare boete van 25.000,- euro per overtreding.

SUPPORT & ONDERHOUD

1.Minds2Media biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het product, de mogelijkheid om onderhoud en support af te nemen.2.Onderhoud en support geschiedt op basis van een periodiek voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden.

3.Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van security updates en het dagelijks maken van een backup. Minds2Media is in geen enkel geval aansprakelijk voor de Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van deze Back-ups.

4.Indien onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is Minds2Media gerechtigd om extra kosten in rekening brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

5.Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die Minds2Media zijn aangeboden, kan Minds2Media gemaakte kosten voor eventuele gevolgen declareren bij Opdrachtgever. Tevens behoudt Minds2Media het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen, dan wel deze overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

6.Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) adviezen met het gebruik en de werking van de producten. Op grond van dit voorschot is Opdrachtgever gerechtigd om telefonische adviezen van maximaal 30 (dertig) minuten per gesprek te voeren. Indien deze tijd wordt overschreden, zal het dan geldende uurtarief in rekening gebracht worden. Support is op basis van fair use en zal nimmer meer dan 3 (drie) uur per jaar bedragen. Bij overschrijding hiervan behoudt Minds2Media het recht voor om hier een extra vergoeding in rekening te brengen.

7.Minds2Media zal uitsluitend support verlenen op de meest recente updates van de Producten. Minds2Media is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van Producten.

8.Opdrachtgever heeft geen recht op onderhoud en/of support indien dat niet schriftelijk met Minds2Media is overeengekomen.

MAATWERK

1.De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases: a) Analyse, b) Plan, c) Design, d) Content, e) Ontwikkeling, f) Test, g) Oplevering. Indien Opdrachtgever de voorgaande fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

2.Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

3.Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

4.In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

5.Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Minds2Media (schriftelijk) vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk aan de uitdrukkelijk (schriftelijk) overeengekomen functionele specificaties.

6.Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd en verwijtbaar is aan Minds2Media.

7.Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Minds2Media te maken.

8.Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

9.Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten niet in de weg staan.

10.In het geval de opdracht om welke reden dan ook wordt beëindigd dan wel in het geval een opdracht niet wordt voortgezet, dan kan opdrachtgever Minds2Media verzoeken om de broncode van de ontwikkelde software aan haar ter beschikking te stellen in het kader van het doorontwikkelen van de software.De broncode wordt door Minds2Media ter beschikking gesteld na betaling door opdrachtgever van de reële kosten gemoeid met de overdracht van de broncode en een afkoopsom die gelijk is aan 25% van de prijs van de betreffende opdracht (exclusief BTW) . Minds2Media zal desgevraagd op voorhand een begroting afgeven van de reële kosten.

TOEPASSELIJK RECHT & FORUMKEUZE

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Minds2Media partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.De rechter in de vestigingsplaats van Minds2Media is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Minds2Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter

3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Minds2Media © 2018 Algemene voorwaarden
NieuwsContact
Bel ons
Sluiten